De tweede ronde – het economische gevecht met Corona

De tweede ronde van steun in het economische gevecht met Corona

De eerste regelingen waren bedoeld om snel steun te verlenen aan bedrijven die het hardst werden getroffen. De belangrijkste insteek was behoud van werkgelegenheid. Gaandeweg kwamen er veel meer ondernemers bij die op de één of andere manier geraakt werden door het stilvallen van een belangrijk tak van de economie. Omdat de recessie zich gaat verdiepen heeft het kabinet besloten om aanvullingen op de eerste regelingen in te voeren.
Hieronder een overzicht van de maatregelen eventueel aangevuld met ons commentaar.
NOW (Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud)

De maatregelen eerste periode en tweede periode hebben hieronder samengevat met bullitpoints.

Maatregel maart-april-mei aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?

 • Omzetverlies moet minimaal 20% zijn
 • Tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom (voorschot 80%)
 • Geen ontslag mogelijk op economische gronden. Hier geldt een boete van 50% over de loonkosten van het ontslagen personeel waarvoor de loonsubsidie is ontvangen.
 • 100% loon doorbetalen personeel
 • Loonsubsidie wordt tot de omzet gerekend
 • Referentiemaand voor de loonkosten is januari
 • Einddatum aanvraag 31 mei 2020
 • Vaststellingsperiode vanaf 7 september

Ontslag voor personeel en toch subsidie aangevraagd. Dan wordt de subsidie voor dit personeel teruggevorderd (dit is het 100% bedrag van de lonen voor het ontslagen personeel) PLUS een boete van 50% van dit bedrag.

Bij collectief ontslag (meer dan 20 werknemers) is de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing.

De vaststellingsperiode vanaf 7 september wil zeggen dat vanaf dit moment de vergoeding van de NOW voor de eerste ronde definitief vastgesteld kan worden. Dit is alleen voor de bedrijven die geen tweede ronde hebben aangevraagd, daarvoor geldt een latere datum.

Verlening maatregel juni-juli-augustus aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?

 • Omzetverlies moet minimaal 20%
 • Tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom (voorschot 80%)
 • Geen ontslag mogelijk op economische gronden. Terugbetalen van de ontvangen subsidie voor dit personeel, maar geen boete
 • 100% loon doorbetalen personeel
 • Loonsubsidie wordt tot de omzet gerekend
 • Referentiemaand voor de loonkosten is de maand maart
 • Streefdatum openstelling 6 juli 2020
 • Verwachte einddatum aanvraag 31 augustus 2020. Is verlengd tot 1 oktober.
 • Vaststellingsperiode nog nader vast te stellen

Nieuw:

 1. Er is geen boete op ontslag van personeel, mits het minder dan 20 werknemers betreft of met meer personeel als het ontslag met akkoord van de vakbond is. De subsidie moet terugbetaald worden. De reden om de boete te laten vervallen is het voortschrijdende negatieve economische perspectief voor veel bedrijven. Het kabinet wil voorkomen dat bedrijven op voorhand geen NOW aanvragen en vervolgens failliet dreigen te gaan.
 2. Ook nieuw is het verbod op dividenduitkeringen, bonus uitkeringen en inkoop eigen aandelen in de jaren 2020 en 2021. In het kader van de proportionaliteit geldt dit alleen als er voor de subsidie een accountantsverklaring is vereist. De voorwaarde ziet niet op dividenduitkeringen, bonussen en aandelen over 2019 omdat beslissingen van de uitbetalingen in 2020 al in het eerdere jaar zijn genomen.
 3. De vaste lasten opslag in de NOW regeling gaat van 30% naar 40%.
 4. De regeling Seizoenswerk. Als de loonsom maart tot en met mei hoger is dan 3x loonsom januari dan wordt een extra subsidie uitgekeerd bij de vaststelling. Dit geldt voor beide perioden van 3 maanden.

De referentieperiode maart voor de loonkosten is een verruiming voor de bedrijven die meer omzetten halen in specifieke seizoenen. Een deel van de horeca heeft hier ook mee te maken.

De aanvragen kunnen op zijn vroegst op 6 juli ingediend worden en de periode van aanvragen loopt tot en met 31 augustus. Dit is later verlengd tot 1 oktober. Aanvragen via het UWV.

Ook hier geldt dat bij ontslag van meer dan 20 werknemers de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing is. Geen akkoord door de vakbond dan boete bij ontslag.

DGA (Directeur Groot-Aandeelhouder) valt tussen wal en schip

Toch een klein aandachtspunt binnen de NOW regeling is de DGA. DGA’s die sociaal verzekerd zijn kunnen een beroep doen op de NOW. Dit geldt echter niet voor DGA’s die niet sociaal verzekerd zijn. Dit zijn de DGA’s die een meerderheidsbelang en zeggenschap heeft in de vennootschap waar hij ook bestuurder van is. In dit geval ontbreekt de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. De directeur kan niet ontslagen worden. Voor deze DGA is er geen NOW maatregel als steun.

Als er geen tegemoetkoming is middels de NOW regeling, staan er dan nog andere wegen open? Een verlaging van het loon? De wet op de loonbelasting kent de gebruikelijk loonregeling. De DGA moet zichzelf een passend salaris uitbetalen voor de werkzaamheden voor de onderneming, het gebruikelijk loon. Dit gebruikelijk loon bedraagt minimaal € 46.000 per jaar. Als de inkomsten wegvallen en er nauwelijks geld is om aan de verplichtingen te voldoen dan wordt de loondoorbetaling voor de DGA ook een horde.

Hier is enigszins aan tegemoet gekomen. Het loon mag verlaagd mag worden in verhouding tot de daling van de omzet. Momenteel schijnt er een goedkeuring te zijn van de belastingdienst dat het salaris voorlopig op nihil wordt gesteld. Echter op een later tijdstip wordt op basis van de dan bekende gegevens gekeken wat het loon had moeten zijn. Let op, er kunnen dus achteraf behoorlijke looncorrecties komen.

TOGS (Tegemoetkoming Schade Covid-19)

De maatregelen eerste periode en tweede periode hebben hieronder samengevat met bullitpoints.

Maatregel maart-april-mei aan welke voorwaarden moet er worden voldaan?

 • Omzetverlies moet minimaal 30% zijn.
 • Vaste lasten gedurende de aangevraagde periode moet minimaal € 4.000 zijn.
 • Vergoeding € 4.000 is maximaal.
 • Het gaat om ondernemingen met bepaalde activiteiten, hiervoor is de eerst genoemde SBI code in Kamer van Koophandel leidend.
 • In de meeste gevallen is een vestiging buiten het huisadres noodzakelijk.

Verlenging maatregel juni-juli-augustus (TVL- Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB)

 • Omzetverlies moet minimaal 30% zijn.
 • Afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies kan er maximaal € 20.000 tegemoetkoming voor de vaste lasten worden aangevraagd. Dit is opgerekt tot € 40.000.
 • Het gaat om ondernemingen met bepaalde activiteiten, hiervoor is de eerst genoemde SBI code in Kamer van Koophandel leidend. De activiteiten (SBI codes) die voor de 1e TOGS regeling in aanmerking kwamen komen ook in aanmerking voor de TVL. Let op hierin kunnen altijd veranderingen komen. Houd de website van RVO.nl in de gaten.
 • In de meeste gevallen is een vestiging buiten het huisadres waarschijnlijk noodzakelijk.

Aanvragen via RVO.nl. Verwachting is dat de aanvragen vanaf 15 juni ingediend kunnen worden.

Let op: de TVL moet als omzet gerekend worden en kan daardoor de tegemoetkoming van de loonkostensubsidie beïnvloeden.

TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

 • Maatregel maart-april-mei
 • Bijstand voor levensonderhoud en mogelijkheid tot lening voor bedrijfskapitaal.
 • Geen partnerinkomen toets.
 • Geen vermogenstoets.

Verlening maatregel juni-juli-augustus (TOZO – 2)

 • Bijstand voor levensonderhoud en mogelijkheid tot lening voor bedrijfskapitaal. Er moet hier een verklaring bij dat het bedrijf niet in staat van faillissement verkeert en/of surseance van betaling is aangevraagd.
 • Er is een toets met betrekking tot het partnerinkomen. Er is geen TOZO als het inkomen in het gezin boven het sociaal minimum komt.
 • Er wordt een verklaring gevraagd van de ondernemer en partner dat het inkomen door de corona crisis onder het sociaal minimum terecht is gekomen.
 • Er is geen vermogenstoets

De aanvragen lopen via de gemeente waar je woont. De datum van aanvraag kan per gemeente verschillen.

DGA’s die niet sociaal verzekerd zijn mogen de TOZO aanvragen, de Tijdelijke Overbruggingsbijstand Zelfstandig Ondernemers. Mocht de DGA echter nog het minimumloon uitkeren dan is de TOZO geen optie. Is het loon naar nihil verminderd, maar blijkt achteraf dat er loon uitgekeerd kon worden dan wordt de bijstand naar alle waarschijnlijkheid teruggevorderd.
Dit terug vorderen geldt ook als blijkt dat er in de periode van het ontvangen van bijstand er inkomsten uit de onderneming is geweest.

Uitstel van betaling van belastingschulden

De periode waarin uitstel van betaling kan worden aangevraagd is verlengd naar 1 september 2020. Er is standaard uitstel van betaling van drie maanden op het eerste verzoek. Langer dan drie maanden uitstel van betaling is mogelijk als aannemelijk kan worden gemaakt dat de onderneming door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. Tevens moet bij het verzoek dan ook de verklaring dat er afgezien wordt van dividenduitkeringen en bonussen of dat er eigen aandelen ingekocht worden.

Betalingsonmacht door bestuurders hoeft niet meerdere keren gemeld te worden. De belastingdienst geeft in een brief de bevestiging dat dit niet nodig bij meerdere belastingschulden, mits dit ontstaan is door de corona crisis. Betalingsonmacht melden moet wel als het door een andere oorzaak komt.

Belasting- en invorderingsrente

De renteverlaging naar 0,01% is verlengd tot 1 oktober 2020 en geldt nu voor alle belastingmiddelen. Voor de inkomstenbelasting was de rente periode al verlengd tot 1 oktober 2020.

Het percentage naar 0% brengen was niet mogelijk in de computers van de belastingdienst.

Overige fiscale maatregelen

De BTW-vrijstelling medische hulpgoederen en voor het uitlenen van zorgpersoneel blijft van kracht. Omdat er veel ondernemers ineens geen werk meer hebben en dus in de problemen kunnen komen met het aantal uren dat zij werken in hun onderneming is er een versoepeling van het urencriterium. Uitstel van betalingen van de hypotheek heeft geen invloed op de hypotheekrenteaftrek. Deze regelingen worden verlengd tot 1 september 2020.

Blijf gezond en vragen kunnen altijd gesteld worden aan Kees en Mariëtte van Amolé.

Eens van gedachten wisselen over dit onderwerp of andere zaken? Vraag een consultancygesprek aan met ons Neem contact op

×