Looptijd inkorten van 30% regeling: Afspraak is geen afspraak…

Per 1 januari 2019 is de overheid van plan om de looptijd van de 30% regeling in te korten van 8 jaar naar 5 jaar. Dit voorstel wordt pas definitief na aanvaarding door de Tweede en Eerste Kamer, naar verwachting dus eind 2018. Bij werknemers die de regeling al 5 jaar toepassen vervalt de tegemoetkoming in de kosten meteen. Voor andere werknemers kan het ineens erg dichtbij komen.

Werkgeversorganisaties maken zich zorgen. Het wordt moeilijker om buitenlands talent aan te trekken. Met name de technologiesector kampt met tekorten. Ook om talent te behouden is Nederland hierdoor minder aantrekkelijk. Werknemers worden geconfronteerd met hoge kosten en, niet onbelangrijk  de overheid laat zich weer van zijn beste kant zien als het gaat om consistent beleid.  Vandaag geldt de regeling, morgen trekken we het in en volgende week evalueren we of misschien de helft op een andere wijze ingevoerd kan worden.

Ontstaan van de regeling

De 30% regeling is een faciliteit in de Wet op de loonbelasting, eerst als beleidsmaatregel daarna in de wet opgenomen. Het begon met het toestaan van aftrekposten op inkomen van buitenlandse werknemers om deze tegemoet te komen in de extra uitgaven als zij in Nederland gingen werken. Denk daarbij aan kosten voor levensonderhoud, hotelkosten, reiskosten en eerste huisvestingskosten.

De oorsprong van de 30% regeling (lange tijd 35%) ligt na de Tweede Wereldoorlog omdat er destijds veel behoefte was aan hoog opgeleide werknemers voor de opbouw van Nederland. Tot 1992 bleef het een aftrekpost van het inkomen. Daarna veranderde het karakter in een belastingvrije vergoeding. De werkgever mocht tot 35% van het salaris belastingvrij betalen als compensatie voor de extraterritoriale kosten. Vanaf 2001 is het in de wet verankerd als 30% regeling.

Een bijkomend fiscaal voordeel van de regeling is dat de belastingplichtige ook voor box 2 en box 3 aangemerkt kan worden als partieel buitenlands belastingplichtige en dit kan een fiscaal voordeel opleveren.

In Nederland als buitenlander werken kan aantrekkelijk zijn.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden waar je aan moet voldoen. In de loop van de tijd is daar ook wat op fijn geslepen.

  • De werknemer moet geworven zijn in het buitenland;
  • Er is een inhoudingsplichtige voor de loonbelasting (werkgever);
  • De werknemer heeft specifieke deskundigheid;
  • En er is schaarste van die specifieke deskundigheid.

Kort gezegd, de werknemer moet echt in het buitenland zijn aangenomen. De werknemer zijn specifieke deskundigheid moet blijken uit opleidingsniveau, werkervaring en hoogte van salaris. Het begrip schaarste is in jurisprudentie als “ het daadwerkelijk beschikbaar zijn van gekwalificeerd personeel op de Nederlandse arbeidsmarkt” en het is een ‘objectief’ gegeven.

Voorgenomen wijziging van de 30%-regeling

De wijziging is het gevolg van een evaluatie van in opdracht van het Ministerie van Financiën door een extern onderzoeksbureau. Uit de evaluatie volgt dat:

  • voor circa 80% van de werknemers de regeling niet langer dan vijf jaar wordt toegepast.
  • Van de circa 20% waarvoor de regeling wel langer dan vijf jaar wordt toegepast, vestigt een substantieel deel zich niet tijdelijk, maar langdurig in Nederland. Bovendien geldt in omringende landen met vergelijkbare regelingen vrijwel overal een looptijd van vijf jaar.

Dit zijn de redenen om de looptijd van 8 jaar te verkoren naar 5 jaar.

Gevolgen van de verkorting van de looptijd

De kortere looptijd gaat gelden voor nieuwe buitenlandse werknemer maar ook voor degene die al een 30% regeling hebben. Op 1 januari 2019 loopt dit dus af voor werknemers die in 2014 zijn gestart en daarvoor.

Consequentie voor de werknemer is een substantieel lager loon omdat er een behoorlijke vergoeding wegvalt. Voor werkgevers die een nettoloon afspraak hebben gemaakt betekent die hoger loonkosten.

De overheid als betrouwbare partner

Het is jammer dat de bestaande afspraken niet gerespecteerd kunnen worden. Waarom worden bestaande regelingen ook geconfronteerd met het inkorten van de looptijd?

Uit het pamflet van VNO-NCW: De Nederlandse overheid toont zich hiermee namelijk een onbetrouwbare partner van internationale talenten, die Nederlandse ondernemingen en kennisinstellingen versterken en na hun verblijf hier ambassadeurs van ons land zijn. Dit schaadt de reputatie van Nederland. Rechtszekerheid in ons land wordt in het algemeen met hoofdletters geschreven en – belangrijker – beleefd. Dit gaat verloren. De vele inspanningen om het Nederlandse vestigingsklimaat te verbeteren worden zo in één klap onderuit gehaald door het kabinet

Gelukkig krijg je wel een brief van de overheid dat je bij je werkgever kunt informeren over de individuele gevolgen. Nou dat scheelt. Wat een opluchting!

Eens van gedachten wisselen over dit onderwerp of andere zaken?
Vraag een consultancygesprek aan met ons (info@amole.nl). Het tarief is €150,- ex btw per uur.

Kees Tuip en Mariëtte Bos

×