Amolé BV, gevestigd aan Binderij 7 K, 1185 ZH Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.amole.nl/

Adres:
Binderij 7 K, 1185 ZH Amstelveen

Telefoonnummer:
+31-20-7371868

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amolé BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Tevens verzamelen en verwerken we persoonlijke gegevens op grond van wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen financieren van terrorisme.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Foto (wij bewaren in het kader van de WWFT een ID bewijs van u met meestal een foto hierop)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amole.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Amolé BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • BSN
 • Bovengenoemde gegevens van uw kinderen jonger dan 18 jaar

Doel

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Amolé BV verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan de contractuele verplichting tussen u en ons. Tevens verwerken wij gegevens op basis van wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen financieren van terrorisme.

Door ons in te huren geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om de diensten te verrichten waarvoor u ons inhuurt.

Tevens kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken:

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Amolé BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Amolé BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Amolé BV neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amolé BV) tussen zit. Amolé BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Boekhoudkundige software (Exact-online);

Fiscale software (Unit4)/Fiscaal Gemak.

Beide voor de verwerking van uw financiële administratie en voor het voldoen aan uw juridische en fiscale verplichtingen. Niet voldoen aan deze verplichtingen kan financiële gevolgen hebben in verband met boetes.

De uitkomsten van deze software worden door een medewerker van Amolé nagekeken en op juistheid gecontroleerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonlijke gegevens worden 7 jaar bewaard (de wettelijke termijn).

Delen van persoonsgegevens met derden

Amolé BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amolé BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Amolé BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Exact Nederland – Software en hardware voor verwerking boekhouding en opslag – verwerker EER

Panthera BV – Software en hardware voor opslag – verwerker EER

Unit4 – Software en hardware voor verwerking belasting aangifte – verwerker EER

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Amolé BV gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor de cookies die derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de link hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Amolé BV heeft daar geen invloed op.

Browser instellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst.

Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat u browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

Chrome               Firefox                    Internet Explorer          Safari              Opera

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amolé BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amole.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Amolé BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Amolé BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Kees, Mariette of via info@amole.nl

Amolé BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar voor uw persoonlijke gegevens aangezien dit de wettelijke bewaartermijn is voor fiscale doeleinden.

×