Samenwerken, als maten, onder 1 paraplu in de maatschap

Wat is een maatschap?

Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen beroepsbeoefenaars, zoals bijvoorbeeld artsen, advocaten of fysiotherapeuten. Je werkt samen op basis van gelijkwaardigheid. De inbreng in de maatschap van een maat kan zijn: arbeid, geld of goederen. Het principe is gebaseerd op een kosten voordeel. Je deelt bijvoorbeeld personeel (de receptioniste), de huur van het pand. De kosten worden samen met de andere maten opgebracht. Dit is goedkoper dan dat ieder voor zich iets doet. Het kan dus interessant om dit jasje te kiezen als ondernemingsvorm.

Welke maatschappen zijn er?

De stille maatschap;

Bij de stille maatschap wordt niet naar buiten getreden als één organisatie en werken de maten onder hun eigen naam De onderlinge verhouding wordt geregeld in de maatschapsovereenkomst. De stille maatschap is een soort ‘kosten’ maatschap. De maten leggen in hun maatschapsovereenkomst de kostendeling en winstverdeling vast.

De openbare maatschap.

De openbare maatschap treedt wel naar buiten als één organisatie, er wordt naar buiten toe kenbaar gemaakt dat de maten ‘gezamenlijk’ optreden. Er is een gemeenschappelijke ondernemingsnaam die vaak in de vennootschapsakte vermeldt staat. Buitenstaanders kunnen dit ook vaak afleiden uit briefpapier, advertenties, naambordjes.

Een maatschap wordt niet ingeschreven in het handelsregister, het is geen bedrijf als zodanig, de maten worden wel ingeschreven in het handelsregister.

Aansprakelijkheid

Een maatschap is geen rechtspersoon en kan als zodanig niet gebonden worden aan verplichtingen. De maat wel, of de vertegenwoordiger die namens de maatschap verbintenissen aangaat. In de maatschap is de maat aansprakelijk voor een evenredig deel van de schulden van de maatschap, voor de schulden die ze zelf zijn aangegaan en voor de belastingschulden. Die is anders bij de Vennootschap onder Firma, waarbij de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schulden.

Maatschapsovereenkomst

De maat sluit de overeenkomst onder eigen naam, ook als de maat onder de gemeenschappelijke vlag naar buiten treedt. Er wordt in vast gelegd wat de bevoegdheden zijn, de winstverdeling,wie er namens de maatschap naar buiten mag treden en wie er namens de maatschap tekenbevoegd is.

De maten zijn deelgerechtigd voor de winst en verlies. De winstverdeling gaat op basis van onderlinge afspraak of volgens wettelijke verdeelsleutel. Echter, er kan niet slechts één maat gerechtigd zijn tot de winst of als de verdeling door één maat wordt vastgesteld.

Ondernemersjasje

Als je onderneemt dan is het belangrijk om goed te bepalen in welke vorm je dit wilt doen. Ondernemingen zijn dynamisch, wat nu goed is hoeft over vijf jaar niet zo te zijn. Kijk eens nauwkeurig naar de organisatiestructuur of deze nog steeds voldoet.

Eens van gedachten wisselen over dit onderwerp of andere zaken?
Vraag een consultancygesprek aan met ons (info@amole.nl). Het tarief is €150,- ex btw per uur.

Kees Tuip en Mariëtte Bos

×